کربلا

بـاز یـاران کـربـلایـی گـشتــه ام

واژه ای پاکـم خـدایـی گشتـه ام

پای اشکم هر زمـان وا مـی شـود

لالـه ی شـعـرم شکوفـا می شود

بس که تبعم تشنه حال کربلاست

نـیست دل در سینـه ی من نینوا

کربلا یعنـی بـه هـر احـوال عشق

کربــلا یعنـی هزاران سال عشـق

کربـلا یک دفتر و صد سـرگذشت

لحظه ای ازهرچه می باید گذشت

کـربـلا یـعنـی جـهـانـی مـاجـرا

اقــتـدایـی تـا ابــد بـی انــتــها

کـربـلا یـعـنـی نـرفتـن زیـر بـار

کربــلا یعنی دویـدن روی خـاک

کربـلا هر واژه اش صـد اعـتـقـاد

کربــلا هر لحظه اش صـد افتخار

کـربـلا شـمـع ره ســرگشـتگـی

کربــلا تـیـری به زخـم تشنـگی

گرچه باید با غمـش بـگـریسـتـن

ای خوشایک دم حسینی زیستن

باز یـاران کــربــلایـی گـشتـه ام

واژه ای پـاکـم خدایـی گشتـه ام

پـای اشـکم هـر زمان وا می شود

لاله ی شـعرم شـکوفـا مـی شود

http://i1.tinypic.com/n2ieeu.jpg

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید