آسمانی ها

پنجره ای برای ورود به آسمان

غم

بگذاشتی ام غم تو نگذشت مرا

حقا که غمت از تو وفا دارتر است...