آسمانی ها

پنجره ای برای ورود به آسمان

ارسال به آسمان

از در درآیی  من  نگاه  تو  کنم   اندیشه به چشمان سیاه تو کنم

من مال ندارم که فدای تو کنم   این  جان عزیز دارم فدای  تو کنم

http://www.farshchianart.com/assets/images/morningstarPU.jpg